"บริการดี ตรงต่อเวลา ราคาประหยัด ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า "
เทคนิค
BB-Rental
7.หลักการสร้างความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
ปลอดภัยไว้ก่อน 7.หลักการสร้างความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม     1.สร้างความรับผิดชอบ           1.1 เจ้าของโรงงานหรือนายจ้าง  จะต้องรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยด้านการปฏิบัติงาน โดยการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยทุกประเภทงานให้ครบถ้วน พอเพียง ดำเนินการรักษาความปลอดภัยตามกฎระเบียบข้อบังคับของกฎหมายอย่างเคร่งครัด 1.2วิศวกรควบคุมการทำงานและวัสดุ...

BB-Rental
หลักการทำงานบนที่สูง
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง การทำงานบนที่สูงเกิน 2 เมตรขึ้นไป จะต้องมีการป้องกันการตกหล่น และมีการติดตั้งนั่งร้าน การทำงานบนที่สูงเกิน 4 เมตรขึ้นไป ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยหรือสายช่วยชีวิต ต้องมีตาข่ายนิรภัยรอง และมีราวกันตก ช่องเปิดหรือปล่องต่างๆ ต้องมีฝาปิด หรือรั้วกั้นความสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ทำงานบนที่ลาดชันเกิน 15 องศา ต้องมีการติดตั้งนั่งร้าน อุปกรณ์เครื่...

BB-Rental
กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลจะต้องมีคุณสมบัติได้มาตรฐานขั้นต่ำ ดังต่อไปนี้ (1) หมวกแข็ง จะต้องมีน้ำหนักไม่เกินสี่ร้อยยี่สิบสี่กรัม ต้องทำด้วยวัตถุที่ไม่ใช้โลหะ และต้องมีความต้านทาน สามารถทนแรงกระแทกได้ไม่น้อยกว่าสามร้อยแปดสิบห้ากิโลกรัม ภายในหมวกจะต้องมีรองหมวกทำด้วยหนัง พลาสติก ผ้า หรือวัตถุอื่นที่คล้ายกัน และอยู่ห่างผนังหมวกไม...