"บริการดี ตรงต่อเวลา ราคาประหยัด ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า "
อบรม
BB-Rental
อบรมการใช้งานเครื่องจักรให้กับพนักงาน
อบรมการใช้งานเครื่องจักรให้กับพนักงาน ในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรนั้น แม้พนักงานผู้ปฏิบัติงานจะสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ที่ครบถ้วน และมีคุณภาพสูง แต่หากใช้เครื่องมือและเครื่องจักรในการทำงานที่ผิดประเภท รวมถึงเครื่องมือไม่พร้อมสำหรับการทำงาน การทำงานขณะนั้นย่อมมีความเสี่ยงสูงและอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้  เราจึงต้องมีการอบรมเรียนรู้ความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องมือและเครื่องจักร เพื่อไม่ใ...

BB-Rental
อบรมการใช้งานเครื่องจักรให้ลูกค้า
     ในการใช้งานเครื่องจักร  ผู้บังคับเครื่องจักรจะต้องได้รับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง                                    ซึ่งทางบริษัทจะมีการจัดอบรมให้กับลูกค้าหรือผู้บังคับเครื่องจักรก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง เมื่ออบรมครบหลักสูตรของ...